| आइतवार, असार २८, २०७७

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी गोरखा नगरपालिकाको सूचना

 

यस गोरखा नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र. स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि आ.ब. ०७६।७७ को आषाढ मसान्त सम्मको लागि तपशील बमोजिमका कर्मचारीहरु करारमा नियूक्ति गर्नु पर्ने भएकोले, योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले गोरखा नगरपालिकाको स्वीकृत ढाँचामा फाराम भरी २१ दिनभित्र यस कार्यालयमा दरखास्त दिनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सूचना प्रकाशित मिति : २०७७।०२।२०गते

तपशील
विज्ञापन नं. पद सेवा समूह आवश्यक पद संख्या मासिकतलब

०१/०७६/०७७ हे.अ/अ.हे.व स्वास्थ्य हे.ई ३ जना आपसी समझदारीमा

०२/०७६/०७७ स्टाफ नर्स/अ.न.मी स्वास्थ्य प.हे.न ३ जना आपसी समझदारीमा

०३/०७६/०७७ कार्यालय सहयोगी – – ३ जना आपसी समझदारीमा

परीक्षाको किसिमः– लिखित र अन्तर्वार्ता ।

उमेर : १८ बर्ष पुरा भई ४५ बर्ष ननाघेको ।

दरखास्तदिने स्थान : गोरखा नगरपालिका कार्यालय, गोरखा ।

परीक्षा दस्तुरः– विज्ञापन नं. ०१ र ०२ को हकमा रु ६००। तिरेको नगदी रसिद फायलमा समावेश गर्नुपर्ने छ ।

विज्ञानपन नं.०३ को हकमा रु २००। तिरेको नगदी रसिद फायलमा समावेश गर्नुपर्ने छ ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति :– २०७७।०३।०८गते सम्म ।

परिक्षाको मिति – २०७७ आषाढ ०९ गते विहान ११ः०० बजे

परीक्षा केन्द्र –गोरखानगरपालिका, गोरखा ।

दष्ट्रव्य

शैक्षिक योग्यता :

१. विज्ञापन नं. ०१ को हकमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट हे.अ/अ.हे.व कोर्ष उत्र्तिण भई नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा दर्ता भएको र म्याद ननाघेको ।

२. विज्ञापन नं. ०२ को हकमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्टाफ नर्स/अ.न.मी. कोर्ष उत्र्तिण भई नेपाल नर्सिङ्ग परिषदमा दर्ता भएको र म्याद ननाघेको ।

३. विज्ञापन नं. ०३ को हकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट ८पास गरेको हुनुपर्ने ।

दरखास्त साथ सम्लग्न हुनपर्ने कागजातहरु :

क) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

ख) नागरिकताको प्रतिलिपी ।

ग) हे.अ/अ.हे.व पदका लागि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा दर्ता भएको र म्याद ननाघेको हुनुपर्ने छ ।

घ) स्टाफ नर्स/अ.न.मी पदका लागि नेपाल नर्सिङ्ग परिषदमा दर्ता भएकोर म्याद ननाघेको हुनुपर्ने छ ।

ङ) तालिम सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

नोट :

– परिक्षा दिनमा आउदाँ सक्कलै कागजातहरु लिई आउनुपर्नेछ अन्यथा परीक्षामा समावेश गराईने छैन ।
– अन्य जानकारीको लागि गोरखा नगरपालिकाको कार्यालय, गोरखामा सम्पर्क गर्नु होला ।

गोरखा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, गोरखा
पदपूर्ति समिति
फोन ०६४–४२०२६९, ०६४४२०११४

प्रतिक्रिया दिनुहोस्